KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Rok 2020/2021                                                                          Edycja 10
Regulamin Konkursu Wiedzy Ekologicznej
„Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

 1. Organizatorem Konkursu jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

 1. Współorganizatorami Konkursu są: Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Suwalski Park Krajobrazowy (pełniące funkcje Koordynatorów Powiatowych), Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. 

 1. Konkurs będzie objęty (trwają ustalenia) Honorowymi Patronatami: Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Suwalski Park Krajobrazowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, NSZZ Solidarność Region Podlaski, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Kuratorium Podlaskie w Białymstoku.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas: VII-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego. 
 
 1. Organizator i Współorganizatorzy Konkursu na potrzeby przeprowadzenia etapów powiatowych powołają Koordynatorów Powiatowych (są to przedstawiciele parków narodowych, parków krajobrazowych, szkół). Do nich należy powołanie Powiatowych Komisji Konkursowych.

 1. Cele Konkursu: 
 • poszerzenie wiedzy ekologicznej,
 • poznanie form ochrony przyrody w Polsce, walorów przyrodniczych podlaskich parków narodowych i krajobrazowych,
 • poszerzenie wiedzy o najstarszym polskim parku narodowym, który chroni cenny las o charakterze naturalnym - Puszczę Białowieską, z uwzględnieniem Jubileuszu: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 1921–2021 STO LAT OCHRONY 
 • poszerzenie wiedzy o zmianach klimatycznych – globalnym ociepleniu i znaczeniu tego zjawiska dla człowieka i przyrody, 
 • uświadomienie konieczności zachowania szczególnie cennych przyrodniczo obszarów poprzez ochronę o charakterze międzynarodowym, m.in. poprzez organizację UNESCO.

 1. Konkurs przebiega w trzech etapach: etap szkolny, etap powiatowy, etap finałowy.

 1. Etap szkolny odbędzie się do dnia 19 listopada 2020 roku, w każdej, ze zgłoszonych do Konkursu, szkole. Szkoły przesyłają zgłoszenia współorganizatorom (Koordynatorom Powiatowym: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Suwalski Park Krajobrazowy, do dnia 22 października 2020 r. 
 1. Konkurs na etapie szkolnym polega na rozwiązaniu testu o tematyce ekologicznej (z zakresu wiedzy przewidzianej podstawą programową). Test przygotowuje i dostarcza Organizator.
 2. W każdej ze szkół biorących udział w Konkursie, Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez Koordynatora Szkolnego, wyłonią spośród uczestników po trzy osoby (z najwyższą punktacją za rozwiązanie testu), które wezmą udział w etapie powiatowym. 
 3. Protokoły (kopie, skany) z wynikami etapu szkolnego Szkolne Komisje Konkursowe są zobowiązane dostarczyć do Współorganizatorów/właściwych Koordynatorów Powiatowych do dnia 26 listopada 2020 roku (tego dnia protokoły muszą być w siedzibie Koordynatora Powiatowego).

 1. Etap powiatowy odbędzie się do dnia 18 lutego 2021 roku. Miejsce przeprowadzenia Konkursu na etapie powiatowym określi Współorganizator/właściwy Koordynator Powiatowy Konkursu.
 1. Konkurs na etapie powiatowym polega na rozwiązaniu testu o tematyce ekologicznej (z zakresu wiedzy przewidzianej podstawą programową poszerzonego o tematykę dotyczącą Białowieskiego Parku Narodowego w aspekcie Jubileuszu: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 1921–2021 STO LAT OCHRONY). 
 2. Protokoły (kopie) z wynikami etapu powiatowego Powiatowe Komisje Konkursowe są zobowiązane dostarczyć do Organizatora Konkursu do dnia 26 lutego 2021 roku – tego dnia protokoły muszą być w siedzibie Organizatora, który w drodze weryfikacji zakwalifikuje uczestników (50-ciu uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie powiatowym) do etapu finałowego. 
 3. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem szkół oraz otrzymają dodatkowe materiały edukacyjne. 

 1. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego są zobowiązani do przesłania pracy autorskiej w terminie do dnia 31 marca 2021 roku (tego dnia praca musi być w siedzibie Organizatora) na adres Organizatora Konkursu - w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej stanowiących: kampanię na rzecz ochrony przyrody w aspekcie Jubileuszu: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 1921–2021 STO LAT OCHRONY, PN: „100 lat ochrony najstarszego europejskiego lasu niżowego – co dalej?” lub kampanię promującą przeciwdziałanie zmianom klimatycznym pn. „Globalne S.O.S dla klimatu”.  
 1. Praca autorska zostanie oceniona (pod kątem: zgodności z tematem, pomysłowości, 
 2. oryginalnego ujęcia tematyki, estetyki oraz zgodności z zaleceniami technicznymi*) przez powołaną przez Organizatora Konkursu, Komisję. Na podstawie oceny prac autorskich Komisja nagrodzi i wyróżni ich autorów – uczestników Konkursu, oraz wyłoni prace, które zostaną zaprezentowane w trakcie etapu finałowego. 
 3. Nie dostarczenie pracy autorskiej przez uczestnika zakwalifikowanego do etapu finałowego w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie.

 1. Etap finałowy Konkursu – odbędzie się do dnia 29 kwietnia 2021 roku w siedzibie Organizatora Konkursu – w Białowieskim Parku Narodowym. 
 1. Etap finałowy będzie polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego zagadnień ekologicznych oraz zagadnień związanych z przyrodą i ochroną Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego w aspekcie Jubileuszu: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 1921–2021 STO LAT OCHRONY, walorami przyrodniczymi i ochroną podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, zagrożeniami różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych Podlasia, zagadnieniami pro środowiskowymi, globalnym ociepleniem i zagrożeniami z tego powodu. 
 2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu sprawdzi odpowiedzi na pytania testowe i wyłoni 10-ciu Uczestników Konkursu (z najwyższą, łączną ilością punktów uzyskanych z testu oraz ewentualnej dogrywki), którzy przystąpią do części ustnej w formie odpowiedzi na wylosowane zestawy pytań.
 3. Komisja oceni ustne odpowiedzi uczestników, zsumuje punktację (test + część ustna + ocena pracy autorskiej) oraz ustali kolejność zwycięzców od 1 do 10 miejsca, którzy otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 1. Nagrodami w Konkursie są: sprzęt elektroniczny, sprzęt turystyczny, wydawnictwa. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy i gadżety.

 1. Testy na wszystkie etapy Konkursu przygotuje Organizator Konkursu we współpracy ze Współorganizatorami.

 1. Szczegółowe terminy przebiegu etapów: szkolnego, powiatowego i finałowego  Organizator poda Współorganizatorom/ Koordynatorom Powiatowym co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 1. Wszelkie nieuregulowane w regulaminie sprawy rozstrzyga Organizator Konkursu.

 1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na Stronie Internetowej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Współorganizatorów/ Koordynatorów Powiatowych.* Zalecenia techniczne dotyczące prac: 

Dane techniczne filmów na Konkurs - format filmu: mp4 lub avi; rozdzielczość minimalna: 360p 640 x 360; rozdzielczość maksymalna: 720p 1280 x 720 – zalecana; proporcja obrazu: 16:9; długość filmu: maksymalnie 3 minuty.
Prezentacja multimedialna musi być zapisana wyłącznie w programie Microsoft Office PowerPoint jako „Prezentacja programu PowerPoint 97–2003 (*.ppt)” lub „Pokaz programu PowerPoint 97–2003 (*.pps)”. Uczestnicy nie posiadający oprogramowania Microsoft Office PowerPoint mogą zapisać prace w pliku PDF lub jako obrazy JPG (w orientacji poziomej z oznaczeniem kolejności stron/obrazów). Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 20 slajdów i należy ją przygotować bez efektów animacji (przejścia całymi slajdami). 
Płytkę (CD) z prezentacją lub filmem należy podpisać imieniem i nazwiskiem – nie naklejać żadnych naklejek na płytki – i włożyć do papierowej koperty (dla CD/DVD). Kopertę należy podpisać, również imieniem i nazwiskiem, umieścić tytuł pracy/filmu oraz nazwę szkoły wraz z miejscowością.